Ledelse

Pædagogisk leder Kit Sommer

Se kontaktinformation under Kontakt.

I vuggestuens hverdag er det vores pædagogiske leder, som er ansvarlig for den pædagogiske, personalemæssige og administrative del.

Da vi er en af enhederne i en klynge, er det vores klyngeleder, som har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar. Det betyder for os, at vores klyngeleder holder statusmøder om økonomi og fravær for bl.a. at lægge planer for eventuelle personalemæssige justeringer.

I den nye klyngestruktur er samarbejdet med de andre institutioner formaliseret i møder hver 14. dag, hvor vi deler oplysninger, sparrer med og hjælper hinanden med forskellige administrative opgaver.

I institutionen har vi udviklet et tæt samarbejde i TRIO'en, som udgøres af den pædagogiske leder, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. I løbet af året holder TRIO'en et vist antal møder, hvor forskellige problemstillinger belyses og kigges på fra forskellige perspektiver. Her kan drøftes forslag til forskellige politikker, som efterfølgende drøftes med personalet eller i klyngens MED-udvalg.

Arbejdet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har høj prioritet, da der løbende bliver arbejdet med vuggestuens APV (arbejdspladsvurdering) af leder og arbejdsmiljørepræsentant.